Tryby udzielania zamówień

W prawie zamówień publicznych wyróżniamy osiem trybów postępowania o udzielenie zamówienia. Każdy z owych trybów doprowadza do podpisania umowy. Przedmiotem tej umowy będą dostawy, usługi, albo też roboty budowlane. Wszystko musi być zaprezentowane w jak najbardziej jasny, przejrzysty sposób, aby udowodnić, że w całym procesie całkowicie została zostało wykluczone zjawisko korupcji. Podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych to przetarg ograniczony oraz przetarg nieograniczony. Tryby te zostały dokładnie scharakteryzowane w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr  164 poz. 1163 z późn. zm.) (dalej: Pzp). Pozostałe tryby mogą być zastosowane przez zamawiającego tylko w przypadkach, które zostały wskazane w ustawie.

Te pozostałe tryby to: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna. Do momentu wejścia w życie Prawa zamówień publicznych (w 2004 roku) przetargi nieograniczone były jedynymi trybami podstawowymi, czyli takimi, których zastosowanie nie było ograniczone obowiązkowym wystąpieniem konkretnych przesłanek ustawowych. Efekt był taki, iż tryb ten był niezwykle często wykorzystywany. Warto jednak wspomnieć, że obecnie, kiedy obowiązuje nowa ustawa, nadal tryb ten jest najczęściej wykorzystywany. A to oznacza przede wszystkim to, iż o tego rodzaju trybie można mówić w kategoriach bardzo wysokiej konkurencyjności.

Trzeba jeszcze powiedzieć, że do pozostałych trybów zalicza się również konkurs, który stanowi publiczne przyrzeczenie o tym, że osoba zamawiająca obiecuje nagrodę za wykonanie, jak również i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, przede wszystkim z takiego zakresu jak planowanie przestrzenne czy projektowanie urbanistyczne. Jak dokonać wyboru konkretnego trybu? Najważniejsze jest określenie zamówienia. Potem trzeba wyznaczyć planową wartość owego zamówienia. Dokładnie należy określić cenę, którą będziemy gotowi zapłacić. Konieczna jest również znajomość warunków, przy których możliwe jest zastosowanie uproszczonych trybów. W wielu sytuacjach ma się wątpliwości co do wyboru trybu – wtedy lepiej zapytać prawnika.