Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych to jednio z najważniejszych i najbardziej podstawowych dziedzin prawa polskiego, jak również i prawa międzynarodowego. Prawo zamówień publicznych jest bardzo ważnym elementem gospodarki państwowej. W zamówienia publicznych najczęściej wykorzystywane są środki publiczne. W Polsce jedne z pierwszych regulacji w tym temacie zaczęły pojawiać się w 1994 roku. Wtedy to bowiem została uchwalona pierwsza ustawa o zamówieniach publicznych. Jest to Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 roku – Prawo zamówień publicznych. Co składa się na system zamówień publicznych? Są to przede wszystkim regulacje ustawowe, ale nie tylko. Są to również przepisy rozporządzeń, dla których wydania ustawa przewiduje delegację. Są to również przepisy bezpośrednio obowiązującego w systemie prawnym Polski unijnego rozporządzenia Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2151/2003.

Do owej ustawy muszą ustosunkowywać się wszystkie podmioty wydatkujące środki publiczne, albo te podmioty, które są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych. Ustawa obowiązuje również podmioty, które nie dysponują takimi środkami, ale prowadzą szczególny rodzaj działalności. Jaki jest podstawowy cel występowania aktów prawnych, które składają się na system zamówień publicznych? Chodzi przede wszystkim o zapewnienie wydatkowania środków w sposób skuteczny i jasny. Celem jest również zapewnienie takiego samego dostępu do zamówień wszystkich podmiotów, które są zdolne do ich odpowiedniego wykonania oraz do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji.

Zasady zamówień publicznych to generalne reguły, które charakteryzują się bardzo szerokim zasięgiem oddziaływania. Reguły stanowią najważniejsze elementy konstrukcyjne całego postępowania. Zasady te to: zasada uczciwej konkurencji, zasada równości, zasada jedności, zasada pisemności, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada udzielania zamówienia  wyłącznie wykonawcy wybranemu w trybie ustawy, zasada prymatu przetargu nieograniczonego i ograniczonego oraz zasada prowadzenia postępowania w języku polskim. Bardzo istotny jest także wybór trybu udzielania zamówień publicznych.