Koncesja na roboty budowlane lub usługi

26 stycznia 2009 roku została podpisana ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane albo usługi. Ustawa ta ma za zadanie poszerzyć prawne możliwości realizacji zadań publicznych realizowanych przez podmioty prywatne. Ustawa określa dokładnie tryb, jak również i zasady zawierania umowy koncesji na roboty budowlane, albo też na usługi pomiędzy koncesjodawcą (podmiot publiczny), a koncesjonariuszem (podmiot prywatny). Specjaliści określają tego typu rozwiązanie jako bardzo korzystne. Przede wszystkim biorąc pod uwagę fakt, że do tej pory najbardziej powszechnym sposobem na realizację zadań publicznych było powierzanie do wykonania zgodnie z przepisami, które dotyczyły udzielania zamówień publicznych. Zasady zamówień publicznych dotyczą także kwestii koncesji na roboty budowlane. Trzeba jednak wiedzieć, że procedura ich udzielania jest bardzo skomplikowana.

Warto zdawać sobie sprawę, że nie każdy rodzaj działalności może być realizowany w formie koncesji. Koncesja ma zastosowanie w momencie, kiedy odbiorcą w świadczeniu mogą być osoby trzecie – np. faktyczni użytkownicy przedmiotu koncesji. Jeżeli jednak odbiorcą świadczenia zostanie podmiot zamawiający świadczenie, to wtedy będziemy mogli mówić o zamówieniu publicznym.

Postępowanie koncesyjne musi przebiegać na jasnych i przejrzystych zasadach. Najważniejsze jest to, aby zostały zachowanie zasady uczciwej konkurencji. Podmiot, który udziela koncesji musi dokonać opisu przedmioty koncesji przede wszystkim przez odniesienie do specyfikacji technicznej oraz charakterystykę lub wymagania w zakresie funkcjonalności. Przepisy Ustawy mówią o tym, że koncesjodawca ma obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w swojej siedzibie oraz na witrynie internetowej. Jeżeli zaś chodzi o koncesję na usługi, to ogłoszenie powinno być zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. Umowa koncesji musi zawierać przede wszystkim takie elementy jak: określenie przedmiotu, termin wykonania przedmiotu koncesji, okres obowiązywania umowy itd.