Odwołanie się od rozstrzygnięcia przetargu

Przedsiębiorstwa, które nie zwyciężyły w przetargu, mogą złożyć odwołanie. Instytucją, która przyjmuje odwołania jest Urząd Zamówień Publicznych. W wielu sytuacjach zdarza się, że inwestor nie traktuje owego protestu zbyt poważnie. Inaczej jednak dzieje się w Urzędzie Zamówień Publicznych. Tutaj najczęściej arbitrzy, którzy zajmują się rozpatrywaniem odwołania, są bardziej przychylnie nastawieni. Wykonawca, którego protest został odrzucony, może w każdej chwili wnieść odwołanie do Urzędu. Jeżeli chodzi o Ustawę Prawa zamówień publicznych to od jakiegoś czasu można mówić o niemałych nowościach. Na pewno chodzi m.in. o taką kwestię jak procedura Zielonych Zamówień Publicznych. Ale sama Ustawa została znowelizowana we wrześniu 2008 roku – od tego czasu istnieje możliwość na to, aby składać odwołanie od rozstrzygnięcia protestu.

Kiedy owe odwołania można składać? W momencie, gdy nastąpił wybór trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki oraz zapytania o cenę. Odwołanie może zostać złożone, także w chwili, gdy protest dotyczył opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielnie zamówienia. Oczywiście, złożenie protestu może nastąpić także w chwili, gdy oferta została odrzucona. Gdy odwołanie zostanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego to jest to równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu (decyduje data stempla pocztowego).

Odwołanie rozpatruje Krajowa Izba Odwoławcza (skład trzyosobowy). Izba może odrzucić odwołanie, w momencie, gdy stwierdzi m.in., iż w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy. Gdy nie dojdzie do odrzucenia odwołania, to przewodniczący składu, który to orzeka, otwiera rozprawę jawną, która ma służyć merytorycznemu rozpatrzeniu zarzutów, które zostały podniesione w odwołaniu. W momencie wydania wyroku, Izba orzeka także na temat kosztów postępowania odwoławczego. Koszty te są ponoszone przez uczestników postępowania zależnie od jego wyników.